Gisle Rinnan
Per Bergeen
Hans Berg Svendsen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingeborg Schjevik

Sigurd Rivrud

Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Per Wiik

Svein Syvertsen
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Harry Rønning

Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Odd Urstrømmen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Rolf Sevaldsen
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Kitty Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen, innleiing

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september.


Neste: 1. Henry Oliver Rinnan >>>

FROSTATING LAGMANNSRETT
gjør vitterlig:

År 1946 den 20. september ble lagmannsrett holdt i lagmannsrettens lokale i Tinghuset i Trondheim til behandling av straffesak for Trondheim lagsogn.

Rettens formann: lagmann Nissen.
Meddommere:
lagdommer E. Midelfart.
lagdommer Mats Stensrud.
Domsmenn:
1.poståpner Einar Kristoffersen, Rissa.
2.gårdbruker Andreas Remo, Sunnan.
3.ligningsass. Einar Kamvik, Trondheim.
4.løytnant Johs. Børsting, Stadsbygd.
Protokollfører: Grethe Wisth.

Saker nr. 18 - 29/1946, 31 - 36/1946, 50/1946, 38 - 39/1946, 53/1946, 4/1945, 42/1946, 58/1946, 44/1946, 57/1946, 51/1946 og 60/1946.

Løpenr. 29/1946.
Den offentlige påtalemyndighet
mot
Henry Oliver Rinnan m.fl.

tiltalt for overtredelse av strl. § 86 m. v.

Dom:

Ved særskilte tiltalebeslutninger har statsadvokatene for landssviksaker i Sør-Trøndelag reist tiltalte ved Frostating lagmannsrett mot:

1. Henry Oliver Rinnan
2. Ingvar Leonhard Aalberg
3. Bjarne Konrad Jenshus
4. Ragnhild Strøm
5. Aksel Julius Mære
6. Kitty Margrete Grande
7. Inga Elvina Lerfald
8. Olga Marie Sørensen
9. Johannes Karlsen
10. Ingebrigt Østnes
11. Harry Aleksander
12. Olaus Peter Salberg Hamrum
13. Karin Margrethe Dillner Olsson
14. Odd Johannes Urstrømmen
15. Osvald William Lyngstad
16. Per Sigurd Wiik
17. Birger Rudolf Olsen
18. Per Fredrik Bergeen
19. Harry Arnfinn Hofstad
20. Solveig Kleve
21. Alf Nilsen Aune
22. Kåre Martinsen
23. Kristian Johan Randal
24. Harald Grøtte
25. Trond Jardar Kvaale
26. Rolf Sevaldsen
27. Odd Ivan Bjerkan
28. Per Asbjørn Erstad
29. Gunnlaug Julie Dundas
30. Sigurd Riverud

Forfølgningen mot samtlige tiltalte er forenet til felles behandling og avgjørelse i medhold av straffeprosesslovens § 133. Tiltale er reist mot ytterligere 14 tiltalte, som delvis er tiltalt for samme straffbare forhold, men av hensyn til sakens omfang har man måttet utskille disse til særskilt behandling. På grunn av sakens omfang og varighet har retten vært sammensatt av 4 dommere og 5 domsmenn hvorav en dommer og en domsmann ifølge foretatt loddtrekning er fratrått etter at saken ble opptatt til dom.

Alle de tiltalte har møtt. Ingen av dem har fullt ut erkjent seg skyldig ifølge tiltalen.

De straffbare handlinger som omhandles i tiltalebeslutningene er i det vesentlige forbrytelser mot straffelovens § 86, ofte i real- og idealkonkurranse med forbrytelser mot straffelovens 22. kapittel. Tyngden av de beskrevne handlinger utgjør det kompleks av spionasjehandlinger og annen hjelpevirksomhet for det tyske sikkerhetspoliti som grupperer seg om tiltalte nr. 1 som leder av virksomheten og med de øvrige tiltalte som hans hjelpere. Det er denne felles virksomhet som danner tilknytningen mellom de forskjellige tiltalebeslutninger. Den generelle beskrivelse ev denne organiserte virksomhet vil man finne nedenfor under behandlingen av tiltalebeslutningen mot tiltalte nr. 1. Denne beskrivelse vil da også danne bakgrunn for den virksomhet som er utøvet av de øvrige tiltalte som har vært medlemmer av organisasjonen. Ved gjennomgåelsen av den enkelte tiltaltes handlinger har man sett seg nødsaket til å følge den systematikk som er fulgt i tiltalebeslutningene, selv om det dermed blir noe brudd på kronologien. Av hensyn til oversikten har man dog foretatt noen omgrupperinger og sammendragninger av postene. I disse tilfeller er tiltalepostens nummer anført i parantes. Det er således konsekvent gjennomført at under litr.A er oppført handlinger som i tiltalebeslutningene er henført under straffelovens § 86. Under litr.B. er opført torturtilfeller (straffelovens §§ 228, 229, 231 og 232) og under litr.C tilfeller av drap og drapsforsøk. Da imidlertid alle torturhandlinger og de fleste drapshandlinger eller forsøk på sådanne er foretatt i hensikt å tjene fienden vil der i de under B og C beskrevne handlinger som oftest foreligge idealkonkurranse med straffelovens § 86, og disse handlinger vil i stor utstrekning finnes under A i en større sammenheng. Dette vil gå fram av henvisningene og i disse tilfeller av identitet vil da litr. B inneholde en mere detaljert beskrivelse av vedkommende torturhandling. Beskrivelsene under litr. B og C er i det hele tett foretatt med særskilt henblikk på subsumsjon under de respektive straffebud i straffelovens 22. kapitel. Statsadv. har erklært at almene hensyn krever påtale i alle de tilfeller hvor tiltalen omfatter forbrytelser mot strl. §§ 228 og 229. Ved henvisninger brukes "R" til å betegne "tiltalebeslutningen mot Rinnan". Som betegnelse for "Sicherheitspolizei und S.D." brukes "sikkerhetspolitiet".

Under hovedforhandlingen har det ved de tiltaltes eller vitnenes forklaringer enkelte ganger kommet fram opplysninger om provokasjonsreiser og aksjoner som de tiltalte har foretatt, men som ikke finnes i tiltalebeslutningenes eksemplifisering av den tiltaltes virksomhet i "Lola".

For så vidt den tiltalte har foretatt handlingen som medlem av "Lola," har lagmannsretten i de tilfeller hvor man har funnet det helt ubetenkelig av hensyn til tiltaltes forsvar ansett seg berettiget til å ta handlingen med. De tiltalte og deres forsvarere har i disse tilfeller intet hatt å bemerke. Det ledende synspunkt har for lagmannsretten vart at de tiltaltes forhold i "Lola." innebærer en straffbar virksomhet eller en fortsatt forbrytelse. På den annen side betrakter man den foretatte eksemplifisering for den enkelte tiltalte som en uttømmende beskrivelse av det straffbare forhold, som retten finner bevist.

De tiltaltes forhold vil bli behandlet enkeltvis etter nummerorden, men man finner allerede her å burde slå fast at alle de tiltalte etter lagmannsrettens oppfatning har vart klar over at det ved det tyske overfall på Norge utbrøt krig med Tyskland og at vår Konge og regjering har holdt fram med krigen også etter sin nødtvungne avreise til England 7. juni 1940. Det finnes heller ikke tvilsomt at de tiltalte i den utstrekning de i det følgende kjennes skyldige etter straffelovens § 86 ved foretakelsen av disse handlinger har vært klar over at de tjente fiendens krigsinteresser og motvirket den nasjonale motstand mot fiender. De tiltalte har hvor intet annet er nevnt i det følgende handlet forsetlig, men i hvilken utstrekning de her under har hatt oversikt over følgerne av sine handlinger og hatt kjennskap til Rinnans organisasjon og metoder skal man behandle nærmere ander de enkeltes forhold.

Alle de tiltalte må ansees tilregnelige. De har under hovedforhandlingen vært underkastet psykiatrisk observasjon av 3 av retten oppnevnte sakkyndige som vekselvis har overvært retsforhandlingerne og som dessuten utenfor rettsmøtene har foretatt de undersøkelser de har funnet nødvendige. Alle de sakkyndige har erklært at ingen av de tiltalte er sinnsyke og ingen av dem var sinnsyke da de foretok de handlinger som de er tiltalt for. Bare hos en av de tiltalte, nemlig nr. 2 Aalberg, har de sakkyndige funnet at der foreligger mentale defekter, se herom nedenfor.


Neste: 1. Henry Oliver Rinnan >>>


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kitty Grande
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Rolf Sevaldsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Odd Urstrømmen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse

Harry Rønning
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Martin Haugan
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg
Rolf Rinnan
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Svein Syvertsen

Per Wiik
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus

Sigurd Rivrud

Ingeborg Schjevik
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Hans Berg Svendsen
Per Bergeen
Gisle Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad